Enorama Pharma AB (publ) meddelar sista dag för handel med BTA

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SCHWEIZ, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM…

Read more

Enorama Pharma AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SCHWEIZ, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM…

Read more

Styrelsen i Enorama Pharma AB beslutar om förlängning av teckningstid i pågående företrädesemission till 2 april 2024

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att förlänga teckningstiden till och med den 2 april 2024 i den av styrelsen den 22 februari 2024 beslutade företrädesemissionen av aktier. Styrelsen i Enorama Pharma beslutade den 22 februari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023,…

Read more

Enorama Pharma AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN, RYSSLAND, SCHWEIZ, SYDKOREA ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM…

Read more

Enorama Pharma AB (publ) ingår förlikningsavtal med Roccia AB

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma”) har idag ingått förlikningsavtal med Roccia AB om fakturor kopplade till kommunikations- och marknadsföringstjänster. Enorama Pharma har idag ingått ett förlikningsavtal med Roccia AB, ett bolag som ägs av styrelseledamoten Mats Rönngard, avseende betalning av kommunikations- och marknadsföringstjänster om cirka 0,55 MSEK. Parterna är överens om att fokusera på…

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ)

Måndagen den 4 mars 2024 hölls extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716-5591 (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”). Vid stämman var 26 718 682 aktier representerade, utav de på avstämningsdagen 40 925 344 utgivna aktierna, motsvarande ca 65,29% av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Val av styrelse Stämman beslutade att…

Read more

Enorama Pharma AB (publ) ställer in extra bolagsstämma den 4 mars 2024 klockan 15.30

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om, i samråd med madHat AB, att ställa in den utlysta extra bolagsstämman som skulle hållas i Bolaget den 4 mars 2024 klockan 15.30. Styrelsen i Enorama Pharma har idag, efter samtal med madHat AB, beslutat att ställa in den extra bolagsstämman…

Read more

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) beslutar om ändring av villkor i tidigare beslutad företrädesemission om cirka 28,65 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS, HONG KONG, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Med anledning av den riktade…

Read more

Enorama Pharma AB beslutar att genomföra en riktad emission om ca 11,8 MSEK till en strategiskt viktig investerare

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission av 5 225 334 aktier till en teckningskurs om 2,25 SEK per aktie (den ”Riktade Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget därmed 11 757 002 SEK före avdrag för transaktionskostnader. Investeraren i den Riktade Nyemissionen har också ingått åtagande om…

Read more

Styrelsen i Enorama Pharma AB beslutar om företrädesemission av aktier om cirka 28,65 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”)…

Read more

Bokslutskommuniké - Enorama Pharma AB (publ)

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 1 358 (6 847) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -42 127 (-41 470) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -44 613 (-42 030) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,09 (-4,49) SEK · Soliditeten uppgick per den 31…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 4 mars 2024 kl. 15.30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den…

Read more

Enorama Pharma AB (publ) erhåller besked från Europeiska patentverket om avsikt att godkänna nytt patent

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har erhållit besked från det Europeiska patentverket (”EPO”) att myndigheten har för avsikt att bevilja Bolagets patentansökan för nikotinhaltig tuggummisammansättning och metoden för att tillreda denna.

Read more

Enorama Pharmas dotterbolag Enorama Pharma Inc. ingår distributionsavtal med madHat AB villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma

Enorama Pharma AB (publ):s (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) dotterbolag Enorama Pharma Inc. har idag ingått avtal om onlinedistribution av Bolagets produkter i USA med den större aktieägaren madHat AB (”Avtalet”). Avtalet är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 4 mars 2024 kl. 14.30 i Advokatfirman Delphis lokaler på Nordenskiöldsgatan 11 A i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den…

Read more

Hemställan om extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ)

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har mottagit en skriftlig begäran från Mats Rönngard, för aktieägaren Swede Unipharma AB:s räkning, om att kalla till extra bolagsstämma för nyval av styrelseledamöter samt bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument.

Read more

Ändring i Enorama Pharma AB (publ):s valberedning

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att valberedningens sammansättning har ändrats.

Read more

Enorama Pharma AB (publ) byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar idag att man byter likviditetsgarant och Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Read more

Enorama Pharma AB (publ) har mottagit stämningsansökan från Roccia AB

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har informerats om att stämning utfärdats mot Bolaget baserat på en stämningsansökan från Roccia AB.

Read more

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB (publ)

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 30 september 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 1 186 (6 815) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -30 960 (-28 102) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -30 865 (-28 931) KSEK · Resultat per aktie* uppgick -0,83 (-3,76) SEK · Soliditeten uppgick per den 30 juni till 52,85%…

Read more

Enorama Pharma AB (publ) genomför riktad nyemission om 11,2 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) pressmeddelade den 10 augusti 2023 att man hade för avsikt att besluta om en riktad nyemission till DS Global Pte Ltd och RD Global General trading L.L.C. Efter samråd med tecknarna har Bolaget istället beslutat att emittera aktier till DS Global Pte Ltd. (”DS Singapore”) och dess…

Read more

Enorama Pharma AB:s dotterbolag Enorama Pharma Inc. ingår distributionsavtal med Premier Manufacturing Inc. avseende den amerikanska marknaden

Enorama Pharma AB:s dotterbolag Enorama Pharma Inc. (”Enorama Pharma Inc”) och Premier Manufacturing Inc. (”Premier Manufacturing”), ett dotterbolag till U.S. Tobacco Cooperative Inc., har idag ingått ett exklusivt distributionsavtal avseende försäljning av NIC-S, tobaksfritt vitt snus, i USA.

Read more

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 30 juni 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 1 135 (2 923) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -18 449 (-21 085) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -17 878 (-21 366) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -0,69 (-2,78) SEK · Soliditeten uppgick per den 30 juni…

Read more

Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om högst 31,5 MSEK

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") planerar att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av högst 17 500 000 aktier till DS Global Pte Ltd (”DS Group”) respektive RD Global General trading L.L.C (”RD”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Exakt antal aktier kommer meddelas…

Read more

Enorama Pharma AB har idag beslutat att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare enligt tidigare pressmeddelande

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") meddelade den 17 juli 2023 att den avsåg besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av 11 070 000 aktier till madHat AB (”madHat”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget därmed 19,926 MSEK. Styrelsen har idag…

Read more

Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") planerar att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av 11 070 000 aktier till madHat AB (”madHat”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget därmed 19,926 MSEK.

Read more

Annette Agerskov tillträder som interim VD för Enorama Pharma AB

Styrelsen i Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”), meddelar att Annette Agerskov tillträder som interim verkställande direktör för Bolaget med omedelbar verkan. Annette Agerskov var fram till 2022 vice verkställande direktör för Bolaget och är mycket omtyckt av både medarbetare, leverantörer och kunder.

Read more

Enorama Pharma AB genomför förändring i ledningsgruppen – VD entledigas

Styrelsen i Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen har beslutat att med omedelbar verkan entlediga Mats Rönngard från rollen som VD i Bolaget.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (publ)

Fredagen den 30 juni 2023 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716-5591. Vid stämman var 15 454 074 aktier representerade, utav 25 855 344 utgivna motsvarande ca 59,77 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Read more

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Read more

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 mars 2023

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller årsstämma den 30 juni 2023 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö.

Read more

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 mars 2023

Read more

Styrelseledamot avgår på egen begäran

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama”) meddelar idag att styrelseledamoten Bengt Jönsson på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan.

Read more

Enorama Pharma AB senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 samt senarelägger årsstämman.

Enorama Pharma AB:s styrelse har idag beslutat om att senarelägga publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 till den 9 juni 2023. Styrelsen har även beslutat om att senarelägga publicering av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 till den 31 maj 2023 samt att senarelägga bolagets årsstämma till den 30 juni 2023.

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller årsstämma den 15 juni 2023 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 7 juni…

Read more

Enorama Pharma AB senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Enorama Pharma AB:s styrelse har idag beslutat om senareläggande av publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2022 till den 24 maj 2023.

Read more

Enorama Pharma AB senarelägger årsstämma

Enorama Pharma AB:s (”Bolaget”) styrelse har idag beslutat om senareläggande av Bolagets årsstämma. Bolaget avser att hålla årsstämman den 15 juni 2023 istället för den 15 maj som tidigare kommunicerats.

Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 847 (11 036) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till - 39 516 (-26 940) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -40 076 (-27 742) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -4,29 (-3,61) SEK · Soliditeten uppgick per den…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 DECEMBER 2022 I ENORAMA PHARMA AB (publ)

Fredagen den 23 december 2022 hölls extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”). Vid stämman var 4 109 562 aktier representerade, utav 9 352 508 utgivna motsvarande ca 44 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 23 december 2022 kl. 17.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 15…

Read more

Enorama genomför riktad nyemission, och planerar en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare riktade nyemissioner, beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal med närstående

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen planerar även att kalla till extra bolagsstämma och att inför denna föreslå ytterligare tre riktade nyemissioner varav två med möjlighet till betalning genom kvittning. Styrelsen planerar även att föreslå beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 815 (6 410) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -28 102 (-19 424) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -28 931 (-19 689) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,76 (-3,19) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

Jonas Sohlman fortsätter biträda Enorama på konsultbasis

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har kommit överens med Jonas Sohlman om fortsatt samarbete. Jonas Sohlman kommer att biträda Bolaget på konsultbasis. ”Det är en bra lösning för bägge parter”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB (publ). KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN  1 JANUARI – 30 JUNI 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 2 923 (4 993) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -21 085 (-11 247) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -21 366 (-11 445) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -2,78 (-1,85) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

Enorama Pharma väljer Viskan som e-handelsplattform och systemleverantör

Det är nu klart att Enorama Pharma kommer att använda system och plattform från Viskan i sin fortsatta utveckling av e-handel i USA, nic-s.com. Enorama är i ett aktivt skede med fokus på försäljning i egen regi och här blir Viskan en perfekt partner. -”Med Viskans breda erfarenhet och resurser kvalitets- och framtidssäkrar vi vår…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 8 juni 2022 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 522 333 aktier representerade, utav 7 685 842 utgivna motsvarande ca 45,8 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 49 (1 177) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -10 868 (-5 893) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -10 903 (-5 994) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,42 (-1,01) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 mars till 24,04%…

Read more

Enorama Pharma ingår låneavtal om 20 MSEK med DS Global Pte. Limited

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 20 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 28 februari 2023. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022. Årsstämman genomförs genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman hålls där­med utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Eftersom stämman hålls utan fysiskt deltagande, kommer det inte att finnas möjlighet att ställa frågor vid stämman. Aktieägare som vill…

Read more