KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 23 december 2022 kl. 17.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 15…

Read more

Enorama genomför riktad nyemission, och planerar en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare riktade nyemissioner, beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal med närstående

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen planerar även att kalla till extra bolagsstämma och att inför denna föreslå ytterligare tre riktade nyemissioner varav två med möjlighet till betalning genom kvittning. Styrelsen planerar även att föreslå beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 815 (6 410) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -28 102 (-19 424) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -28 931 (-19 689) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,76 (-3,19) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

Jonas Sohlman fortsätter biträda Enorama på konsultbasis

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har kommit överens med Jonas Sohlman om fortsatt samarbete. Jonas Sohlman kommer att biträda Bolaget på konsultbasis. ”Det är en bra lösning för bägge parter”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB (publ). KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN  1 JANUARI – 30 JUNI 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 2 923 (4 993) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -21 085 (-11 247) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -21 366 (-11 445) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -2,78 (-1,85) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

Enorama Pharma väljer Viskan som e-handelsplattform och systemleverantör

Det är nu klart att Enorama Pharma kommer att använda system och plattform från Viskan i sin fortsatta utveckling av e-handel i USA, nic-s.com. Enorama är i ett aktivt skede med fokus på försäljning i egen regi och här blir Viskan en perfekt partner. -”Med Viskans breda erfarenhet och resurser kvalitets- och framtidssäkrar vi vår…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 8 juni 2022 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 522 333 aktier representerade, utav 7 685 842 utgivna motsvarande ca 45,8 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 49 (1 177) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -10 868 (-5 893) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -10 903 (-5 994) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,42 (-1,01) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 mars till 24,04%…

Read more

Enorama Pharma ingår låneavtal om 20 MSEK med DS Global Pte. Limited

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 20 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 28 februari 2023. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022. Årsstämman genomförs genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman hålls där­med utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Eftersom stämman hålls utan fysiskt deltagande, kommer det inte att finnas möjlighet att ställa frågor vid stämman. Aktieägare som vill…

Read more

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsida www.enorama.se (http://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/) eller via pdf-filen i detta pressmeddelande. KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö www.enorama.se Enorama Pharma är noterat…

Read more

Jonas Sohlman slutar som CFO för Enorama Pharma

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Enorama”) CFO Jonas Sohlman har meddelat att han kommer sluta. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en period och lämnar sitt uppdrag den 30 september 2022. Jonas Sohlman har varit CFO för Enorama sedan 2020. ”Jag har varit CFO på Enorama under en avgörande tid och vi har…

Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 11 036 (2 146) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -26 940 (-23 011) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -27 742 (-23 456) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,61 (-3,97) SEK · Soliditeten uppgick per den 31…

Read more

Annette Agerskov slutar som vice VD för Enorama Pharma

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) vice VD Annette Agerskov har meddelat att hon kommer sluta. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en period för överlämning och lämnar sitt uppdrag senast den 1 april 2022. Annette Agerskov har varit vice VD för Enorama sedan 2014. ”Det har varit ett privilegium att…

Read more

Enorama Pharmas nikotintuggummi lanserat i Tyskland

Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets partner betapharm Arzneimittel GmbH (”betapharm”) precis har inlett försäljningen av Bolagets nikotintuggummi på den tyska marknaden. Lanseringen är Enorama Pharmas första inom segmentet för medicinska rökavvänjningsprodukter. Den 7 maj 2020 ingick Enorama Pharma ett licens- och leveransavtal med betapharm avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i…

Read more

Enorama Pharma ingår nytt avtal med Twinroll Service AB om internationell försäljning av tobaksfritt, vitt snus

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) och Twinroll Service AB (”Twinroll”) ingick den 22 maj 2020 ett avtal om internationell försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snusprodukt. Parterna har nu enats om att ersätta det tidigare avtalet med ett nytt icke-exklusivt avropsavtal. Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls samarbete avseende Twinrolls private label-försäljning av Enorama…

Read more

Avtalet mellan Enorama Pharma (publ) och Evolan Pharma AB upphör

Evolan Pharma AB (”Evolan”) har ännu inte lagt någon order under det avtal som ingåtts mellan Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) och Evolan. Parterna har diskuterat situationen och Bolaget har idag mottagit en hävning från Evolan. Bolaget och Evolan ingick ett samarbetsavtal 2015 enligt vilket Evolan gavs exklusiv rätt att sälja Bolagets…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 6 410 (2 091) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -19 424 (-14 333) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -19 689 (-14 664) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,19 (-2,65) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRASTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 3 november 2021 hölls extrastämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 1 998 724 aktier representerade, utav 6 174 352 utgivna aktier, motsvarande ca 32,4 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission Stämman beslutade att godkänna styrelsens…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 november 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin (trots lättnader i restriktionerna) kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma…

Read more

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 191 490 aktier till en teckningskurs om 23,50 kronor per aktie under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Emissionen tillför Bolaget 28 000 015 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 8,1 % gentemot den volymviktade genomsnittskursen…

Read more

Enorama Pharma (publ) avser att genomföra en riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed Bolagets avsikt att genomföra en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 28 MSEK. Beslutet kommer fattas av styrelsen villkorat av stämmans godkännande. Emissionen avses att genomföras i syfte att förse Bolaget med rörelsekapital och accelerera Bolagets pågående marknadslansering av Bolagets tobaksfria, vita snus och…

Read more

Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) om försäljning av nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett exklusivt Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland. Maple bär alla kostnader samt utför arbetet relaterat till marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i de aktuella länderna. Terms Sheet-avtalet anger att parterna i samband med ett marknadsgodkännande…

Read more

Enorama Pharma erhåller godkännande för patent avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar

  Enorama Pharma (”Bolaget”) meddelar att Patent och Registreringsverket (PRV) aviserat ett godkännande av Bolagets patentansökan avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar. Patentet kungörs i Svensk Patenttidning den 21 september 2021. Patentansökan, med ansökningsnummer 1951203–7, lämnades in till PRV i oktober 2019. Patentet kungörs i Svensk Patenttidning den 21 september 2021 och godkännandet träder i kraft i…

Read more

Förtydligande angående Enorama Pharmas genomförda riktade nyemission av 320 000 aktier genom vilket Bolaget tillförts 8 miljoner kronor

Teckningskursen om 25 kronor överstiger (med ca 32 %) den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna som föregår beslutet (vilken beräknats till 18,99 kronor). Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd. Det föreligger inte heller några intressekonflikter eller andra närstående- eller avtalsförhållanden mellan tecknaren och Bolaget eller dess största aktieägare. Det är styrelsens…

Read more

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 320 000 aktier och tillförs 8 miljoner kronor

  Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 320 000 aktier till en teckningskurs om 25 kronor per aktie vilket tillför Bolaget 8 000 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en emissionspremie om ca 32 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 3 216 (1 851) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -5 353 (-4 251) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -5 450 (-4 338) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -0,88 (-0,78) SEK SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JAN –…

Read more

Huvudägaren i Enorama Pharma stärker bolagets egna kapital med 6 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljoner SEK genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning. ”Aktieägartillskottet stärker Bolagets finansiella ställning och det egna kapitalet. Samtidigt skapas gynnsammare…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 23 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 2 003 950 aktier representerade, utav 6 174 352 utgivna motsvarande ca 32,5 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.   Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2021 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avslutas när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 1 777 (124) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -5 893 (-5 291) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -5 994 (-5 470) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,01 (-0,99) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 mars till 6,19%…

Read more

Enorama Pharma skjuter upp årsstämman till den 23 juni 2021

Under tisdagen den 18 maj 2021, den sista dagen för röstning, har aktieägare på grund av tekniska problem inte kunnat avlämna sina röster inför årsstämman. Styrelsen har därför beslutat att skjuta upp stämman i syfte att säkerställa att samtliga aktieägare som önskar delta i stämman ges möjlighet till det. Nytt datum för årsstämman är den…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 19 maj 2021. Med anledning av den situation som råder på grund av spridningen av coronaviruset kommer Enorama Pharma AB:s årsstämma inte att arrangeras som vanligt. Baserat på svenska myndigheters föreskrifter och rekommendationer och i syfte att minska risken för smittspridning samt för att…

Read more

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsida www.enorama.se (https://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/) eller via pdf-filen i detta pressmeddelande.   KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö www.enorama.se Enorama Pharma är…

Read more

Enorama Pharma ingår avtal med Northerner om försäljning av tobaksfritt, vitt snus till konsumenter i USA

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) med Northerner Scandinavia Inc (”Northerner”) om försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus till konsumenter i USA. Produkterna kommer säljas under Bolagets registrerade varumärke, NIC-S[®]. Bolaget har etablerat ett helägt dotterbolag i USA, Enorama Pharma Inc, i syfte att bearbeta den amerikanska marknaden och…

Read more

Utfall teckningsoptioner utgivna 2020-10-26

I den riktade emissionen som genomfördes 2020-10-26 emitterades 186 851 units – vardera unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) ny teckningsoption av serie 2020/1 – motsvarande emission av högst 373 702 aktier och 186 851 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna utgavs vederlagsfritt och gav rätt att teckna aktier till kursen 40 kr per aktie…

Read more

Nationellt godkännande i samtliga sju länder i MRP-ansökan

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama”) har fått ett efterlängtat besked från spanska Läkemedelsverket, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, att Enoramas MRP-ansökan fått ytterligare ett nationellt godkännande. En milstolpe för Enorama som efter en lång process har godkännande för sitt nikotintuggummi i samtliga länder där ansökan sänts in: Frankrike, Tyskland, England, Polen, Danmark, Grekland…

Read more

Godkänd registreringsansökan av nikotintuggummi i Sverige

Det är med glädje Enorama Pharma (”Enorama”) kan meddela att ett godkännande lämnats från svenska Läkemedelsverket gällande den nationella registreringsansökan som Enoramas kund Evolan Pharma AB (”Evolan”) drivit och bekostat för nikotintuggummit i Sverige. Evolan står som innehavare av försäljningstillståndet. Enorama ingick i mars 2020 ett tilläggsavtal med Evolan om försäljning av nikotintuggummi på åtta…

Read more

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av aktier och tillförs 7,2 miljoner kronor

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 269 169 aktier till en teckningskurs om 26,80 SEK per aktie vilket vid full teckning tillför Bolaget 7 213 729 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om 15 procent gentemot den viktade genomsnittskursen…

Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 2 146 (7 611) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -23 011 (-22 876) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -23 456 (-23 799) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,97 (-4,30) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 december till…

Read more

Enorama Pharma ingår låneavtal om 8 MSEK med DS Global Pte. Limited

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 8 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 16 december 2021. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med pågående…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 7 623 (6 946) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -10 984 (-15 823) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -11 315 (-16 404) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -2,05 (-2,97) SEK · Soliditeten uppgick per den 30 september till…

Read more

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av units och tillförs initialt ca 13 miljoner kronor och potentiellt ytterligare 7,5 miljoner kronor vid fullt nyttjande av teckningsoptioner

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 186 851 units – vardera unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) ny teckningsoption av serie 2020/1 – motsvarande emission av högst 373 702 aktier och 186 851 teckningsoptioner. Vid full…

Read more

Enorama Pharma ingår låneavtal om 5 MSEK med Nordea Bank ABp

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med Nordea Bank ABp (”Nordea”) och lånar 5 MSEK. Lånet löper med en rörlig årlig ränta som för närvarande uppgår till 3,75 procent. Lånet ska amorteras över 3 år. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2020 · Den 19 februari uppmärksammade Bolaget en felskrivning i pressmeddelandet rörande låneavtal från den 11 dec 2019. Korrekt beskrivning är att Swede Unipharma under 2018 åtagit sig att låna ut 21 MSEK till Bolaget. Av angivet belopp har Bolaget ännu inte kallat på utbetalning av 700 000…

Read more

Huvudägaren i Enorama Pharma stärker Bolagets egna kapital med 5 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att idag den 2 juli 2020 lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 5 miljoner SEK, genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning. Swede Unipharma AB har vid ett tidigare tillfälle,…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Fredagen den 26 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 369 251 aktier representerade, motsvarande ca 60,9 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.  Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet  Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt…

Read more

Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med IGRP LDA (IG Therapeutics) om försäljning av nikotintuggummi i bl.a. Portugal

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett ömsesidigt icke-exklusivt Term Sheet-avtal med IGRP LDA (”IG Therapeutics”) avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Portugal, Kap Verde, Angola och Mozambique. IG Therapeutics bär alla kostnader relaterade till marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i de aktuella länderna. Bolaget upplåter en royaltyfri licens till IG Therapeutics att använda…

Read more

Enorama Pharma har mottagit en invändning på det svenska patentet för nikotintuggummits formulering

Inom nio månader från det att Patent- och Registreringsverket (PRV) har meddelat ett patent kan vem som helst invända mot patentet. En sådan invändning har Fertin Pharma gjort den sista dagen. Enorama Pharma fick informationen om invändningen idag via sitt patentombud AWA Patent.   I invändningsärenden görs en ny utvärdering av såväl tidigare bedömt som nytillkommet…

Read more

Enorama Pharma ingår avtal med Twinroll Service AB om internationell försäljning av tobaksfritt, vitt snus

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal (”Avtalet”) med Twinroll Service AB (”Twinroll”) om internationell försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snus All White.  Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls samarbete avseende Twinrolls private label-försäljning av Enorama Pharmas egenutvecklade tobaksfria vita snusprodukter. Avtalet som har en initial avtalstid om 3 år ger Twinroll en…

Read more