Enorama Pharma AB:s dotterbolag Enorama Pharma Inc. ingår distributionsavtal med Premier Manufacturing Inc. avseende den amerikanska marknaden

Enorama Pharma AB:s dotterbolag Enorama Pharma Inc. (”Enorama Pharma Inc”) och Premier Manufacturing Inc. (”Premier Manufacturing”), ett dotterbolag till U.S. Tobacco Cooperative Inc., har idag ingått ett exklusivt distributionsavtal avseende försäljning av NIC-S, tobaksfritt vitt snus, i USA.

Read more

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 30 juni 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 1 135 (2 923) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -18 449 (-21 085) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -17 878 (-21 366) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -0,69 (-2,78) SEK · Soliditeten uppgick per den 30 juni…

Read more

Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om högst 31,5 MSEK

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") planerar att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av högst 17 500 000 aktier till DS Global Pte Ltd (”DS Group”) respektive RD Global General trading L.L.C (”RD”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Exakt antal aktier kommer meddelas…

Read more

Enorama Pharma AB har idag beslutat att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare enligt tidigare pressmeddelande

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") meddelade den 17 juli 2023 att den avsåg besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av 11 070 000 aktier till madHat AB (”madHat”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget därmed 19,926 MSEK. Styrelsen har idag…

Read more

Enorama Pharma AB planerar att genomföra en riktad emission om ca 20 MSEK till strategiskt viktig investerare

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") planerar att besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en riktad emission av 11 070 000 aktier till madHat AB (”madHat”) för en emissionskurs om 1,8 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs Bolaget därmed 19,926 MSEK.

Read more

Annette Agerskov tillträder som interim VD för Enorama Pharma AB

Styrelsen i Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”), meddelar att Annette Agerskov tillträder som interim verkställande direktör för Bolaget med omedelbar verkan. Annette Agerskov var fram till 2022 vice verkställande direktör för Bolaget och är mycket omtyckt av både medarbetare, leverantörer och kunder.

Read more

Enorama Pharma AB genomför förändring i ledningsgruppen – VD entledigas

Styrelsen i Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen har beslutat att med omedelbar verkan entlediga Mats Rönngard från rollen som VD i Bolaget.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (publ)

Fredagen den 30 juni 2023 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716-5591. Vid stämman var 15 454 074 aktier representerade, utav 25 855 344 utgivna motsvarande ca 59,77 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Read more

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2022.

Read more

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 mars 2023

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller årsstämma den 30 juni 2023 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö.

Read more

Kvartalsrapport - Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 mars 2023

Read more

Styrelseledamot avgår på egen begäran

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama”) meddelar idag att styrelseledamoten Bengt Jönsson på egen begäran avgår från styrelsen med omedelbar verkan.

Read more

Enorama Pharma AB senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2022 och delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 samt senarelägger årsstämman.

Enorama Pharma AB:s styrelse har idag beslutat om att senarelägga publicering av årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 till den 9 juni 2023. Styrelsen har även beslutat om att senarelägga publicering av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023 till den 31 maj 2023 samt att senarelägga bolagets årsstämma till den 30 juni 2023.

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller årsstämma den 15 juni 2023 kl. 14.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 7 juni…

Read more

Enorama Pharma AB senarelägger publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Enorama Pharma AB:s styrelse har idag beslutat om senareläggande av publicering av årsredovisning för räkenskapsåret 2022 till den 24 maj 2023.

Read more

Enorama Pharma AB senarelägger årsstämma

Enorama Pharma AB:s (”Bolaget”) styrelse har idag beslutat om senareläggande av Bolagets årsstämma. Bolaget avser att hålla årsstämman den 15 juni 2023 istället för den 15 maj som tidigare kommunicerats.

Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 847 (11 036) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till - 39 516 (-26 940) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -40 076 (-27 742) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -4,29 (-3,61) SEK · Soliditeten uppgick per den…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 DECEMBER 2022 I ENORAMA PHARMA AB (publ)

Fredagen den 23 december 2022 hölls extra bolagsstämma i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama” eller ”Bolaget”). Vid stämman var 4 109 562 aktier representerade, utav 9 352 508 utgivna motsvarande ca 44 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) håller extra bolagsstämma den 23 december 2022 kl. 17.30 i Bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Anmälan m.m. Den som önskar delta i stämman ska: i. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen som är den 15…

Read more

Enorama genomför riktad nyemission, och planerar en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare riktade nyemissioner, beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal med närstående

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen planerar även att kalla till extra bolagsstämma och att inför denna föreslå ytterligare tre riktade nyemissioner varav två med möjlighet till betalning genom kvittning. Styrelsen planerar även att föreslå beslut om ändring av bolagsordning samt förlängning av låneavtal…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 6 815 (6 410) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -28 102 (-19 424) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -28 931 (-19 689) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,76 (-3,19) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

Jonas Sohlman fortsätter biträda Enorama på konsultbasis

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) har kommit överens med Jonas Sohlman om fortsatt samarbete. Jonas Sohlman kommer att biträda Bolaget på konsultbasis. ”Det är en bra lösning för bägge parter”, säger VD Mats Rönngard, Enorama Pharma AB (publ). KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN  1 JANUARI – 30 JUNI 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 2 923 (4 993) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -21 085 (-11 247) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -21 366 (-11 445) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -2,78 (-1,85) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

Enorama Pharma väljer Viskan som e-handelsplattform och systemleverantör

Det är nu klart att Enorama Pharma kommer att använda system och plattform från Viskan i sin fortsatta utveckling av e-handel i USA, nic-s.com. Enorama är i ett aktivt skede med fokus på försäljning i egen regi och här blir Viskan en perfekt partner. -”Med Viskans breda erfarenhet och resurser kvalitets- och framtidssäkrar vi vår…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 8 juni 2022 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 3 522 333 aktier representerade, utav 7 685 842 utgivna motsvarande ca 45,8 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 49 (1 177) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -10 868 (-5 893) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -10 903 (-5 994) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,42 (-1,01) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 mars till 24,04%…

Read more

Enorama Pharma ingår låneavtal om 20 MSEK med DS Global Pte. Limited

Styrelsen i Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått låneavtal med DS Global Pte. Limited och lånar 20 MSEK. Lånet löper med årlig ränta om 9 procent. Lånet ska återbetalas i sin helhet senast den 28 februari 2023. Lånet upptas i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital i samband med…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2022. Årsstämman genomförs genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman hålls där­med utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Eftersom stämman hålls utan fysiskt deltagande, kommer det inte att finnas möjlighet att ställa frågor vid stämman. Aktieägare som vill…

Read more

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Enorama Pharma AB (publ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen kan laddas ner från Bolagets hemsida www.enorama.se (http://www.enorama.se/investerare/finansiell-rapport/) eller via pdf-filen i detta pressmeddelande. KONTAKT Enorama Pharma AB (publ) Mats Rönngard, VD Tel: +46 708 72 82 50 E-post: mats.ronngard@enorama.se Västra Varvsgatan 19, 211 77, Malmö www.enorama.se Enorama Pharma är noterat…

Read more

Jonas Sohlman slutar som CFO för Enorama Pharma

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Enorama”) CFO Jonas Sohlman har meddelat att han kommer sluta. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en period och lämnar sitt uppdrag den 30 september 2022. Jonas Sohlman har varit CFO för Enorama sedan 2020. ”Jag har varit CFO på Enorama under en avgörande tid och vi har…

Read more

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

Sammanfattning av rapportperioden för koncernen 1 januari – 31 december 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 11 036 (2 146) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -26 940 (-23 011) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -27 742 (-23 456) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,61 (-3,97) SEK · Soliditeten uppgick per den 31…

Read more

Annette Agerskov slutar som vice VD för Enorama Pharma

Enorama Pharma AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”Enorama”) vice VD Annette Agerskov har meddelat att hon kommer sluta. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en period för överlämning och lämnar sitt uppdrag senast den 1 april 2022. Annette Agerskov har varit vice VD för Enorama sedan 2014. ”Det har varit ett privilegium att…

Read more

Enorama Pharmas nikotintuggummi lanserat i Tyskland

Enorama Pharma AB (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets partner betapharm Arzneimittel GmbH (”betapharm”) precis har inlett försäljningen av Bolagets nikotintuggummi på den tyska marknaden. Lanseringen är Enorama Pharmas första inom segmentet för medicinska rökavvänjningsprodukter. Den 7 maj 2020 ingick Enorama Pharma ett licens- och leveransavtal med betapharm avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i…

Read more

Enorama Pharma ingår nytt avtal med Twinroll Service AB om internationell försäljning av tobaksfritt, vitt snus

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) och Twinroll Service AB (”Twinroll”) ingick den 22 maj 2020 ett avtal om internationell försäljning av Bolagets tobaksfria, vita snusprodukt. Parterna har nu enats om att ersätta det tidigare avtalet med ett nytt icke-exklusivt avropsavtal. Avtalet reglerar Bolagets och Twinrolls samarbete avseende Twinrolls private label-försäljning av Enorama…

Read more

Avtalet mellan Enorama Pharma (publ) och Evolan Pharma AB upphör

Evolan Pharma AB (”Evolan”) har ännu inte lagt någon order under det avtal som ingåtts mellan Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) och Evolan. Parterna har diskuterat situationen och Bolaget har idag mottagit en hävning från Evolan. Bolaget och Evolan ingick ett samarbetsavtal 2015 enligt vilket Evolan gavs exklusiv rätt att sälja Bolagets…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 6 410 (2 091) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -19 424 (-14 333) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -19 689 (-14 664) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,19 (-2,65) SEK · Soliditeten uppgick per den 30…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRASTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 3 november 2021 hölls extrastämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 1 998 724 aktier representerade, utav 6 174 352 utgivna aktier, motsvarande ca 32,4 % av det totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission Stämman beslutade att godkänna styrelsens…

Read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716–5591, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 november 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin (trots lättnader i restriktionerna) kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor. Någon stämma…

Read more

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 191 490 aktier till en teckningskurs om 23,50 kronor per aktie under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Emissionen tillför Bolaget 28 000 015 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 8,1 % gentemot den volymviktade genomsnittskursen…

Read more

Enorama Pharma (publ) avser att genomföra en riktad nyemission av 1 191 490 aktier till Dharampal Satyapal Limited och tillförs genom emissionen ca 28 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed Bolagets avsikt att genomföra en nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om cirka 28 MSEK. Beslutet kommer fattas av styrelsen villkorat av stämmans godkännande. Emissionen avses att genomföras i syfte att förse Bolaget med rörelsekapital och accelerera Bolagets pågående marknadslansering av Bolagets tobaksfria, vita snus och…

Read more

Enorama Pharma (publ) har ingått Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) om försäljning av nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har ingått ett exklusivt Term Sheet-avtal med Maple Healthcare Pty Ltd (Maple) avseende försäljning av Bolagets nikotintuggummi i Australien och Nya Zeeland. Maple bär alla kostnader samt utför arbetet relaterat till marknadsgodkännande för nikotinprodukterna i de aktuella länderna. Terms Sheet-avtalet anger att parterna i samband med ett marknadsgodkännande…

Read more

Enorama Pharma erhåller godkännande för patent avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar

  Enorama Pharma (”Bolaget”) meddelar att Patent och Registreringsverket (PRV) aviserat ett godkännande av Bolagets patentansökan avseende fyllningsprocess för produktion av nikotinpåsar. Patentet kungörs i Svensk Patenttidning den 21 september 2021. Patentansökan, med ansökningsnummer 1951203–7, lämnades in till PRV i oktober 2019. Patentet kungörs i Svensk Patenttidning den 21 september 2021 och godkännandet träder i kraft i…

Read more

Förtydligande angående Enorama Pharmas genomförda riktade nyemission av 320 000 aktier genom vilket Bolaget tillförts 8 miljoner kronor

Teckningskursen om 25 kronor överstiger (med ca 32 %) den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 10 handelsdagarna som föregår beslutet (vilken beräknats till 18,99 kronor). Kursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd. Det föreligger inte heller några intressekonflikter eller andra närstående- eller avtalsförhållanden mellan tecknaren och Bolaget eller dess största aktieägare. Det är styrelsens…

Read more

Enorama Pharma genomför riktad nyemission av 320 000 aktier och tillförs 8 miljoner kronor

  Styrelsen för Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 320 000 aktier till en teckningskurs om 25 kronor per aktie vilket tillför Bolaget 8 000 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en emissionspremie om ca 32 procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 APRIL – 30 JUNI 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 3 216 (1 851) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -5 353 (-4 251) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -5 450 (-4 338) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -0,88 (-0,78) SEK SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN FÖR KONCERNEN 1 JAN –…

Read more

Huvudägaren i Enorama Pharma stärker bolagets egna kapital med 6 MSEK

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB beslutat att lämna Bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljoner SEK genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enorama Pharmas egna kapital och finansiella ställning. ”Aktieägartillskottet stärker Bolagets finansiella ställning och det egna kapitalet. Samtidigt skapas gynnsammare…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (PUBL)

Onsdagen den 23 juni hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ). Vid stämman var 2 003 950 aktier representerade, utav 6 174 352 utgivna motsvarande ca 32,5 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.   Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ENORAMA PHARMA AB (publ)

Aktieägarna i Enorama Pharma AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2021 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Västra Varvsgatan 19 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avslutas när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB…

Read more

DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 1 777 (124) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -5 893 (-5 291) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -5 994 (-5 470) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,01 (-0,99) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 mars till 6,19%…

Read more